Zealand Graphics salg- og leveringsbetingelser

Generelt
Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunde og Zealand Graphic.

Materiale som karton, bølgepap og papir skal have tid til at akklimatisere sig før anvendelse. Akklimatisering bør ske i mindst 1-2 døgn. Hvis der ikke er samme temperatur/fugtighed på lageret og pakkestedet, bør tilpasningen ske ved pakkestedet. Luftfugtigheden 40-60 % og temperaturen 15- 25 C.

Ved tryk kan der forekomme mindre farveafvigelser. Materialet er fabrikation i specialformat til ordren.

Ved emballage er det kundens ansvar at emballagen er testet/godkendt med fuldt sortiment, såfremt Zealand Graphic ikke har haft det fulde sortiment ved fremstilling af prototype.

Tilbud og indgåelse af ordre
Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato.

Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold af forcemajeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold der skyldes mangel på materialer.

Zealand Graphic forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til offentlige myndigheder eller andre forhold udenfor Zealand Graphics kontrol.

Enhver ændring af ordrespecifikation skal ske skriftligt, annullering kan kun accepteres, hvis ordren ikke er startet i produktionen, og materiale ikke er indkøbt. Omkostninger til evt. indkøbt materiale debiteres særskilt.

Priser
Alle priser er eksklusiv moms

Fragt til en adresse i Danmark med er inkluderet i prisen, hvis andet ikke er oplyst.
Det forudsættes at leveringsstedet kan aflæsse fra exportvogn.
Prisen indeholder ikke håndbæring, gå-gade leveringer, pallebytte, haste-forsendelser og andre special-aftaler. Fragtprisen er baseret på gældende olie-tillæg på tidspunktet for afgivelse af tilbud.

Betaling
Betalingsbetingelser er netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra senest rettidige betalingsdato. For hver rykker faktureres rykkergebyr til kr. 250,- ex. moms.

Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Zealand Graphic sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Zealand Graphic ændre betalingsvilkår. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Ejendomsforbehold
Zealand Graphic forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

Levering og eventuel forsinkelse
Zealand Graphic forbeholder sig ret til 10 % over- og underlevering som følgende eksempel, ved 10.000 stk. må der minimum leveres 9.000 stk. og maksimalt 11.000 stk.

Den aftalte leveringstid er anført i ordrebekræftelsen. Zealand Graphic er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 20 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Zealand Graphic har underrettet kunden om forlængelsen inden udløbet af aftalt leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen, eller til erstatning i øvrigt.

Reklamationer og mangler
Kunden er forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Ved eventuelle reklamation/mangler skal Zealand Graphic kontaktes straks efter konstatering og produkterne må ej anvendes før Zealand Graphic har set problemet. Kunden skal skriftligt reklamere til Zealand Graphic, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen.

Zealand Graphic ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage. Alternativt kan Zealand Graphic efter eget valg kreditere kunden et af Zealand Graphic fastsat beløb.

Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler.

Produktansvar
Zealand Graphic er ikke ansvarlig for skade på løsøre, som indtræder medens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Zealand Graphic kun ansvarlig for skade på løsøret, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Zealand Graphic eller andre, som denne har ansvaret for.

Zealand Graphic er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.

Zealand Graphic er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Zealand Graphic måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Zealand Graphic skadesløs i samme omfang, som Zealand Graphics ansvar er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Zealand Graphic, såfremt kunden bliver bekendt med skader i henhold til ovenstående bestemmelser.

Al videre produktion på grundlag af materiale fra Zealand Graphic sker på eget ansvar.

Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.